Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phép nhân,Bài 1: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu),Bài 2: Viết phép nhân theo mẫu,Bài 3: Viết phép nhân:

Bài 1: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):

a)

Mẫu: 4 + 4 = 8;  4 x 2 = 8

5 + 5 + 5 = 15

3 + 3 + 3 + 3 = 12

Bài 2: Viết phép nhân theo mẫu:

a) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20                                        Mẫu 4 x 5 = 20

b) 9 + 9 + 9 = 27

c) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50.

Bài 3: Viết phép nhân:

Bài giải:

Bài 1:

b) 5 + 5 + 5 = 15                                  c) 3 + 3 + 3 + 3 = 12

         5 x 3 = 15                                                  3 x 4 = 12

Bài 2:

b) 9 x 3 = 27

c) 10 x 5 = 50

Bài 3:

a) 5 x 2 = 10

b) 4 x 3 = 12