Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Tính, Bài 2: Tính,Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

4 - 1 =                              4 - 2 =                      3 + 1 =                      1 + 2 =

3 - 1 =                              3 - 2 =                      4 - 3 =                       3 - 1 = 

2 - 1 =                              4 - 3 =                      4 - 1 =                       3 - 2 =

Bài 2: Tính

                                                 

a.                    b.                     c.                       d.                      e.                     f.

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

          

Bài giải:

Bài 1:

4 - 1 = 3                               4 - 2 = 2                      3 + 1 = 4                     1 + 2 = 3

3 - 1 = 2                               3 - 2 = 1                      4 - 3 = 1                      3 - 1 = 2

2 - 1 = 1                               4 - 3 = 1                      4 - 1 = 3                      3 - 2 = 1

Bài 2.

a. Kết quả bằng 2.

b. Kết quả bằng 3.

c. Kết quả bằng 1.

d. Kết quả bằng 1.

e. Kết quả bằng 1.

f. Kết quả bằng 2.

Bài 3:

4 - 3 = 1.