Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi sau,Bài 2: Biểu đồ dưới đây nói về diện tích của ba thành phố của nước ta (theo số liệu năm 2002),Bài 3: Biểu đồ dưới đây nói về số vải của một cửa hàng bán được trong tháng 12.

Bài 1: Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi sau:

SỐ HÌNH CỦA BỐN TỔ ĐÃ CẮT ĐƯỢC

a) Cả bốn tổ cắt được bao nhiêu hình ? Trong đó có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình chữ nhật ?

b) Tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2 bao nhiêu hình vuông nhưng ít hơn tổ 2 bao nhiêu hình chữ nhật ?

Bài 2: Biểu đồ dưới đây nói về diện tích của ba thành phố của nước ta (theo số liệu năm 2002)

Dựa bào biểu đồ, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Diện tích Hà Nội là bao nhiêu ki-lô-mét vuông, diện tích Đà Nẵng là bao nhiêu ki-lô-mét vuông và diện tích Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?

b) Diện tích Đà Nẵng lớn hơn diện tích Hà Nội bao nhiêu ki-lô-mét vuông và bé hơn diện tích Thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?

Bài 3: Biểu đồ dưới đây nói về số vải của một cửa hàng bán được trong tháng 12:

Cho biết mỗi cuộn vải dài 50m. Dựa vào biểu đồ, hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:

a) Trong tháng 12 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải hoa ?

b) Trong tháng 12 cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu mét vải ?

Bài giải:

Bài 1:

a) Cả bốn tổ cắt được 16 hình, trong đó có 4 hình tam giác, 7 hình vuông và 5 hình chữ nhật.

b) Tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2 là 1 hình vuông, nhưng ít hơn tổ 2 là 1 hình chữ nhật.

Bài 2:

a) Diện tích Hà Nội là: 921 km2

Diện tích Đà Nẵng là: 1255 km2

Diện tích Thành phố Hồ Chí Minh là: 2095 km2

b) Diện tích Đà Nẵng lớn hơn diện tích Hà Nội là:

1255 - 921 = 334 (km2)

Diện tích Đà Nẵng bé hơn diện tích Thạnh phố Hồ Chí Minh là:

2095 - 1255 = 840 (km2)

Bài 3:

a) Số mét vải hoa cửa hàng bán được trong tháng 12 là:

50 x 42 = 2100 (m)

b) Tổng số cuộn vải cửa hàng bán được trong tháng 12 là:

42 + 50 + 37 = 129 (cuộn)

Số mét vải cửa hàng bán được tất cả trong tháng 12 là:

50 x 129 = 6450 (m)

Đáp số: a) 2100m vải hoa

b) 6450 m vải.