Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Đặt tính rồi tính,Bài 2: Tính nhẩm,Bài 3: Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn ?

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

47 + 22                     40 + 22                   12 + 4

51 + 35                     80 + 9                      8 + 31

Bài 2: Tính nhẩm:

30 + 6 =                      60 + 9 =                          52 + 6 =                    82 + 3 =

40 + 5 =                      70 + 2 =                           6 + 52=                    3 + 82 =

Bài 3: Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn ?

Bài giải:

Bài 1:

47 + 22 = 69                     40 + 22 = 62                  12 + 4 = 16

51 + 35 - 86                     80 + 9 = 89                      8 + 31 = 39

Bài 2:

30 + 6 = 36             60 + 9 = 69               52 + 6 = 58                  82 + 3 = 85

40 + 5 = 45             70 + 2 = 72                6 + 52= 58                  3 + 82 = 85

Bài 3: 

Số bạn lớp em là:

21 + 14 = 35 (bạn)

Đáp số: 35 bạn.