Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Viết theo mẫu,Bài 2: Số tròn chục ?, Bài 3: So sánh.

Bài 1: Viết theo mẫu:

a)                  

   Hình 1                                                            Hình 2

b) Ba chục: 30                           Bốn chục:....

Tám chục: ....                           Sáu chục:....

Một chục:.....                            Năm chục:.....

c) 20: hai chục                          50:..............

70:...chục                                80:.............

90:...chục                                30:............

Bài 2: Số tròn chục ?

a) 

b) 

Bài 3: 

20....10                 40....80                 90....60

30....40                 80....40                 60....90

50....70                 40....40                 90....90

Bài giải:

Bài 1:

a) Hình 1:                                       Hình 2:

10: Một chục                              Tám mươi: 80

90: chín mươi                              Năm mươi: 50

70: bảy mươi                              Ba mươi: 30

b) 

Ba chục: 30                          Bốn chục: 40

Tám chục: 80                        Sáu chục: 60

Một chục: 10                         Năm chục: 50

c) 20: hai chục                             50:Năm chục

70: bảy chục                                80: Tám chục

90:chín chục                                 30: Ba chục

Bài 2:

a) Viết lần lượt các số từ trái sang phải: 10, 30, 40, 50, 60, 70, 90.

b) Viết lần lượt các số từ trái sang phải: 80, 70, 50, 40, 30, 20.

Bài 3:

20 > 10                 40 < 80                 90 > 60

30 < 40                 80 > 40                 60 < 90

50 < 70                 40 = 40                 90 = 90