Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Đặt tính rồi tính,Bài 2: Tính nhẩm,Bài 3: Tính.

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

12 + 3 =                   11 + 5 =                   12 + 7 =                       16 + 3 =

13 + 4 =                   16 + 2 =                     7 + 2 =                       13 + 6 =

Bài 2: Tính nhẩm:

15 + 1 =                  10 + 2 =                      14 + 3 =                      13 + 5 =

18 + 1 =                  12 + 0 =                      13 + 4 =                      15 + 3 =

Bài 3: Tính:

10 + 1 + 3 =                                14 + 2 + 1 =                        11 + 2 + 3 =

16 + 1 + 2 =                                15 + 3 + 1 =                        12 + 3 + 4 =

Bài giải:

Bài 1:

12 + 3 = 15                   11 + 5 = 16                12 + 7 = 19                      16 + 3 = 19

13 + 4 = 17                  16 + 2 = 18                 7 + 2 = 9                        13 + 6 = 19

Bài 2:

15 + 1 = 16              10 + 2 = 12                      14 + 3 = 17                  13 + 5 = 18

18 + 1 = 19              12 + 0 = 12                      13 + 4 = 17                  15 + 3 = 18

Bài 3:

10 + 1 + 3 = 14                              14 + 2 + 1 = 17                       11 + 2 + 3 = 16

16 + 1 + 2 = 19                               15 + 3 + 1 = 19                      12 + 3 + 4 = 19