Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Viết số,Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống,Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thích hợp (theo mẫu).

Bài 1: Viết số:

a) Mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm.

................................................................................

b)                    

     Hình a.                                          Hình b.

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

           

Hình 1                     Hình 2                      Hình 3

Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thích hợp (theo mẫu):

                     

Hình 1                                                                    Hình 2

               

Hình 3                                                           Hình 4

Bài giải:

Bài 1:

a) 10, 11, 12, 13, 14, 15.

b) Hình a. Viết lần lượt các số 11, 12, 13, 14.

Hình b. Viết lần lượt các số 14, 13, 12, 11.

Bài 2: 

Hình 1: Viết số 13 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 14 vào ô trống.

Hình 3: Viết số 15 vào ô trống.

Bài 3: 

Hình 1 nối với số 13.

Hình 2 nối với số 14.

Hình 3 nối với số 15.

Hình 4 nối với số 12.