Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1 đọc số bài 2 bài 3 viết tiếp số thích hợp vào ô trống

Bài 1. Đọc các số: 7800, 3690, 6504, 4081, 5005 ( theo mẫu)

Mẫu: 7800 đọc là bảy nghìn tám trăm

Giải

+ 3690 đọc là ba nghìn sáu trăm chín mươi.

+ 6504 đọc là sáu nghìn năm trăm linh tư

+ 4081 đọc là bốn nghìn không trăm tám mươi mốt

+ 5005 đọc là năm nghìn không trăm linh năm.

Bài 2. Số

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3000, 4000. 5000, …,…,…

b) 9000, 9100, 9200,…,…,…

c)  4420, 4430, 4440,…,…,…

Giải

a) 3000, 4000. 5000, 6000, 7000, 8000

b) 9000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500

c) 4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470