Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1 tính nhẩm bài 2 đặt tính rồi tính Bài 3. Một kho hàng có 8000 bóng đèn

Bài 1. Tính nhẩm

50000 + 20000                             25000 +  3000

80000 – 40000                             42000 – 2000

c. 20000 x 3                      d. 120000 x 2

60000 : 2                                 36000 : 6

Giải

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

50000 + 20000    = 70000                       25000 +  3000 =  28000

80000 – 40000   = 40000                     42000 – 2000 = 40000

c. 20000 x 3   = 60000                   d. 120000 x 2 = 24000

60000 : 2   = 30000                              36000 : 6 = 6000

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 39178 + 25706        b) 86271 – 43954       c) 412 x 5           d)  25968 : 6

    58427 + 40753            26883 – 7826            6247 x 2              36296 : 8

Giải

Bài 3. Một kho hàng có 8000 bóng đèn, lần đầu chuyển đi 3800 bóng đèn, lần sau chuyển đi 26000 bóng đèn. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu bóng đèn ? (giải bằng hai cách khác nhau)

Giải

Cách 1: số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần đầu:

80000 – 38000 = 42000 (bóng đèn)

Số bóng đèn  còn lại sau khi chuyển lần hai:

42000 – 26000 = 16000 (bóng đèn)

Cách 2: số bóng đèn đã chuyển đi tất cả là:

38000 + 26000 = 64000 (bóng đèn)

Số bóng đèn  còn lại sau khi chuyển lần hai:

80000 – 64000 = 16000 (bóng đèn)