Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1 So sánh. Bài 2 Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Bài 3 Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 1. 

1234.....999                                                        35 784.......35 790

8754.......87 540                                                 92 501........92 410

39 680.....39000 + 680                                        17 600.......17000 + 600

Bài 2 Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 8316; 8136; 8361.

b) 5724; 5742; 5740.

c) 64 831; 64 813; 63 841.

Bài 3 Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

a) 1942;  1978; 1952;  1984.

b) 1890; 1945; 1969; 1954.

Hướng dẫn giải:

Bài 1

1234 > 999                                                        35 784 < 35 790

8754 < 87 540                                                 92 501 > 92 410

39 680 = 39000 + 680                                        17 600 = 17000 + 600

Bài 2

a) 8136; 8316;8361.

b) 5724; 5740; 5742

c)  1890;1945; 1954; 1969

Bài 3

a) 1984; 1978; 1952; 1942;

b) 1969; 1954; 1945; 1890