Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1 chọn câu đúng câu sai bài 2 bài 3 nhìn vào hình vẽ và trả lời câu hỏi

Bài 1. Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Diện tích hình tam giác ABC lớn hơn diện tích hình tứ giác ABCD

b) Diện tích hình tam giác ABC bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD

c) Diện tích hình tam giác ABC bằng diện tích hình tứ giác ABCD

Giải

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai

Bài 2. Hình P gồm bao nhiêu ô vuông?

Hình Q gồm bao nhiêu ô vuông?

So sánh diện tích hình P với diện tích hình Q

Giải

Hình P gồm 11 ô vuông, hình Q gồm 10 ô vuông

Diện tích hình P lớn hơn diện tích hình Q

Bài 3. So sánh diện tích hình A với diện tích hình B

Giải

Diện tích hình A bằng diện tích hình B (hai hình đều c ó diện tích bằng 9 ô vuông)

Có thể cắt hình B thành hai hình tam giác và ghép lại để được hình A