Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

                           

a.              b.                 c.                 d.                  e.              f.

Bài 2: Tính:

7 + 0 =                        1 + 6 =              3 + 4 =                    2 + 5 =

0 + 7 =                        6 + 1 =              4 + 3 =                    5 + 2 =

Bài 3: Tính:

5 + 1 + 1 =                          4 + 2 + 1 =                           2 + 3 + 2 =

3 + 2 + 2 =                          3 + 3 + 1 =                           4 + 0 + 2 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

a)                    b) 

Bài giải:

Bài 1:

a, b, c, d, đ, e.  Kết quả là: 7

Bài 2: 

7 + 0 = 7                       1 + 6 =  7            3 + 4 = 7                  2 + 5 = 7

0 + 7 = 7                       6 + 1 =  7            4 + 3 = 7                  5 + 2 = 7

Bài 3:

5 + 1 + 1 = 7                         4 + 2 + 1 = 7                         2 + 3 + 2 = 7

3 + 2 + 2 = 7                         3 + 3 + 1 = 7                        4 + 0 + 2 = 6

Bài 4: 

a) 6 + 1 = 7

b) 3 + 4 = 7.