Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Tính, Bài 2: Tính,Bài 3: Tính,Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

                              

 a                   b.                  c.                    d.                 đ.                    e.

Bài 2: Tính

4 + 2 =                                   5 + 1 =                         5 + 0 =                   2 + 2 =

2 + 4 =                                   1 + 5 =                         0 + 5 =                   3 + 3 =

Bài 3: Tính:

4 + 1 + 1 =                   5 + 1 + 0 =                        2 + 2 + 2 =

3 + 2 + 1 =                   4 + 0 + 2 =                        3 + 3 + 0 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

a)                          b) 

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả bằng 6.

b. Kết quả bằng 6.

c. Kết quả bằng 6.

d. Kết quả bằng 6.

đ. Kết quả bằng 6.

e. Kết quả bằng 6.

Bài 2: 

4 + 2 = 6                  5 + 1 = 6               5 + 0 = 5                  2 + 2 = 4

2 + 4 = 6                  1 + 5 = 6               0 + 5 = 5                   3 + 3 = 6

Bài 3: 

4 + 1 + 1 = 6                  5 + 1 + 0 = 5                        2 + 2 + 2 = 6

3 + 2 + 1 = 6                  4 + 0 + 2 = 6                        3 + 3 + 0 = 6

Bài 4:

a) 2 + 4 = 6

b) 3 + 3 = 6