Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Tính.

Bài 1: Tính:

                        

a.              b.                    c.                     d.                   đ.                    e.

Bài 2: Tính:

5 - 1 - 1 =                   4 - 1 - 1 =                         3 - 1 - 1 =

5 - 1 - 2 =                   5 - 2 - 1 =                         5 - 2 - 2 =

Bài 3: 

5 - 3...2                      5 - 4....2                         5 - 1....3

5 - 3...3                      5 - 4....1                         5 - 4....0

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

a)                       b) 

Bài giải:

Bài 1: 

a. Kết quả bằng  3.                                   d. Kết quả bằng 1.

b) Kết quả bằng 3.                                    đ. Kết quả bằng 2.

c. Kết quả bằng 1.                                    e. Kết quả bằng 2.

Bài 2:

5 - 1 - 1 = 3                  4 - 1 - 1 = 2                        3 - 1 - 1 = 1

5 - 1 - 2 = 2                  5 - 2 - 1 =  2                       5 - 2 - 2 = 1

Bài 3:

5 - 3  = 2                      5 - 4 < 2                         5 - 1 > 3

5 - 3  < 3                      5 - 4 = 1                         5 - 4 > 0

Bài 4:

a) 3 - 2 = 1

b) 4 - 1 = 3.