Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Tính,Bài 2: Tính,Bài 3:Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

                       

a.                   b.              c.               d.                 đ.              e.

Bài 2: Tính:

2 + 1 + 2 =                        3  + 1 + 1 =                     2 + 0 + 2 =

Bài 3:

2 + 3....5                           2 + 2....1 + 2                                 1 + 4.....4 + 1

2 + 2....5                           2 + 1....1 + 2                                 5 + 0.....2 + 3

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

a)                   b) 

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả là 5.

b. Kết quả là 4.

c. Kết quả là 3.

d. Kết quả là 5.

đ. Kết quả là 5.

e. Kết quả là 5.

Bài 2:

2 + 1 + 2 = 5                      3  + 1 + 1 =  5                   2 + 0 + 2 = 4

Bài 3:

2 + 3 = 5                           2 + 2 > 1 + 2                                 1 + 4 = 4 + 1

2 + 2 < 5                           2 + 1 = 1 + 2                                 5 + 0 = 2 + 3

Bài 4:

a) Phép tính là: 3 + 1 = 4

b) Phép tính là: 1 + 4 =5.