Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Viết số.

Bài 1: Viết số:

Năm, mười chín, bảy mươi tư, chín, ba mươi sáu, sáu mươi chín, không, bốn mươi mốt, năm mươi lăm.

Bài 2: Tính:

a)

4 + 2 =              10 - 6 =             3 + 4 =               14 + 4 =

8 - 5 =               19 + 0 =            2 + 8 =               18 - 5 =

3 + 6 =              17 - 6 =             10 - 7 =               12 + 7 =

b) 

Bài 3: 

35....42                     90....100                 38...30 + 8

87... 85                     69....60                   46...40 + 5

63....36                     50....50                   94...90 + 5

Bài 3: Một băng giấy dài 75cm, em cắt bỏ đi 25cm. Hỏi băng giấy còn lại dài bao nhiêu xăng - ti- mét ?

Bài giải:

Bài 1:

Các số là: 5, 19, 74, 9, 38, 69, 0, 41, 55.

Bài 2:

a)

4 + 2 = 6          10 - 6 = 4               3 + 4 = 7              14 + 4 = 18

8 - 5 = 3            19 + 0 = 19           2 + 8 = 10            18 - 5 = 13

3 + 6 = 9           17 - 6 = 11            10 - 7 = 3             12 + 7 = 19

b)

Bài 3:

35 < 42                     90 < 100                 38 = 30 + 8

87 > 85                     69 > 60                   46  > 40 + 5

63 > 36                     50 = 50                   94  < 90 + 5

Bài 4:

Số xăng-ti-mét băng giấy còn lại dài là:

75 - 25 = 50 (cm)

Đáp số: 50cm.