Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Phân số thứ nhất là , phân số thứ hai là ,Bài 2: Số ?,Bài 3: Tính,Bài 4: Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước,

Bài 1: Phân số thứ nhất là \(\frac{4}{5}\), phân số thứ hai là \(\frac{2}{7}\). Hãy tính tổng, hiệu, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai.

Bài 2: Số ?

a)         

b) 

Bài 3: Tính:

a) \(\frac{2}{3}\) + \(\frac{5}{2}\) - \(\frac{3}{4}\) ;                 \(\frac{2}{5}\) x \(\frac{1}{2}\) : \(\frac{1}{3}\) ;                    \(\frac{2}{9}\) : \(\frac{2}{9}\) x \(\frac{1}{2}\) .

b) \(\frac{4}{5}\) - \(\frac{1}{2}\)  + \(\frac{1}{3}\) ;                \(\frac{1}{2}\)  x \(\frac{1}{3}\)  + \(\frac{1}{4}\) ;                  \(\frac{2}{7}\) :  \(\frac{2}{3}\) - \(\frac{1}{7}\)

Bài 4: Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được \(\frac{2}{5}\) bể, giờ thứ hai chảy được \(\frac{2}{5}\) bể.

a) Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể ?

b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng \(\frac{1}{2}\) bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Bài giải:

Bài 1:

Tính tổng: \(\frac{4}{5}\) + \(\frac{2}{7}\) = \(\frac{28}{35}\) + \(\frac{10}{35}\) = \(\frac{38}{35}\)

Tính hiệu: \(\frac{4}{5}\) - \(\frac{2}{7}\)  = \(\frac{28}{35}\) + \(\frac{10}{35}\) = \(\frac{18}{35}\)

Tính tích: \(\frac{4}{5}\) x \(\frac{2}{7}\) = \(\frac{8}{35}\)

Tính thương:  \(\frac{4}{5}\) :  \(\frac{2}{7}\) =  \(\frac{4}{5}\) x \(\frac{7}{2}\) = \(\frac{28}{10}\) = \(\frac{14}{5}\)

Bài 2:

a) Cột thứ nhất: \(\frac{4}{5}\) - \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{12}{15}\) - \(\frac{5}{15}\) = \(\frac{7}{15}\), viết \(\frac{7}{15}\) vào ô trống.

Cột thứ hai: \(\frac{1}{2}\) + \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{4}{8}\) + \(\frac{2}{8}\) = \(\frac{6}{8}\) = \(\frac{3}{4}\), viết \(\frac{3}{4}\) vào ô trống.

Cột thứ ba: \(\frac{7}{9}\) - \(\frac{1}{5}\) = \(\frac{35}{45}\) - \(\frac{9}{45}\) = \(\frac{26}{45}\), viết \(\frac{26}{45}\) vào ô trống.

b) Cột thứ nhất: \(\frac{2}{3}\) x \(\frac{4}{7}\) = \(\frac{8}{21}\), viết \(\frac{8}{21}\) vào ô trống.

Cột thứ hai: \(\frac{8}{9}\) : \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{8}{9}\) x \(\frac{3}{1}\) = \(\frac{8}{3}\), viết \(\frac{8}{3}\) vào ô trống.

Cột thứ ba: \(\frac{6}{11}\) : \(\frac{2}{9}\) = \(\frac{6}{11}\)  x \(\frac{9}{2}\) = \(\frac{27}{11}\), viết \(\frac{27}{11}\) vào ô trống.

Bài 3:

a) \(\frac{2}{3}\) + \(\frac{5}{2}\) - \(\frac{3}{4}\) = \(\frac{8}{12}\) + \(\frac{30}{12}\) - \(\frac{9}{12}\) = \(\frac{38}{12}\) - \(\frac{9}{12}\) = \(\frac{29}{12}\)
 
 \(\frac{2}{5}\) x \(\frac{1}{2}\) : \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{1}{5}\) : \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{1}{5}\) x \(\frac{3}{1}\) = \(\frac{3}{5}\)
 
 \(\frac{2}{9}\) : \(\frac{2}{9}\) x \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{2}{9}\) x \(\frac{9}{2}\) x \(\frac{1}{2}\)  = 1 x \(\frac{1}{2}\)  = \(\frac{1}{2}\) 
 
b)  \(\frac{4}{5}\) - \(\frac{1}{2}\)  + \(\frac{1}{3}\)  = \(\frac{24}{30}\) - \(\frac{15}{30}\) + \(\frac{10}{30}\) = \(\frac{9}{30}\) + \(\frac{10}{30}\) = \(\frac{19}{30}\)
 
\(\frac{1}{2}\)  x \(\frac{1}{3}\)  + \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{1}{6}\) + \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{2}{12}\) + \(\frac{3}{12}\) = \(\frac{5}{12}\)
 
  \(\frac{2}{7}\) :  \(\frac{2}{3}\) - \(\frac{1}{7}\) = \(\frac{2}{7}\) x \(\frac{3}{2}\) -  \(\frac{1}{7}\) = \(\frac{3}{7}\) - \(\frac{1}{7}\) = \(\frac{2}{7}\)
 
Bài 4: 
a) Sau hai giờ vòi nước chảy được là:
\(\frac{2}{5}\) + \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{4}{5}\) (bể)
b) Số phần nước còn lại sau khi dùng \(\frac{1}{2}\) bể là:
\(\frac{4}{5}\) - \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{3}{10}\) (bể)
Đáp số: a) \(\frac{4}{5}\) bể         ; b) \(\frac{3}{10}\) bể.