Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ,Bài 2: Tổ em có 5 bạn nam và 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn ?,Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau,Bài 4: Tính (theo mẫu).

Bài 1: An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ. Hỏi An có tất cả mấy quả bóng ?

Tóm tắt:

Có:.....bóng xanh

Có:....bóng đỏ

Có tất cả:....quả bóng ?

Bài 2: Tổ em có 5 bạn nam và 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn ?

Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt:

Có         : 2 gà trống

Có         : 5 gà mái

Có tất cả:....con gà ?

Bài 4: Tính (theo mẫu)

a) 2cm + 3cm =                                 b) 6cm - 2cm = 4cm

7cm + 1cm =                                         5cm - 3cm = 

8cm + 2cm =                                         9cm - 4cm =

14cm + 5cm =                                       17cm - 7cm =

Bài giải:

Bài 1:

Tóm tắt:

Có: 4 bóng xanh

Có: 5 bóng đỏ

Có tất cả:....quả bóng ?

Bài giải:

Bài 1:

Số bóng mà An có là:

4 + 5 = 9 (quả bóng)

Đáp số: 9 quả bóng.

Bài 2: 

Tổ em có:

5  + 5 = 10 (bạn)

Đáp số: 10 bạn

Bài 3:

Số gà là:

2 + 5  = 7 (con gà)

Đáp số: 7 con gà.

Bài 4:

a) 2cm + 3cm = 5cm                               b) 6cm - 2cm = 4cm

7cm + 1cm = 8cm                                      5cm - 3cm = 2cm

8cm + 2cm = 10cm                                     9cm - 4cm = 5cm

14cm + 5cm = 19cm                                   17cm - 7cm = 10cm