Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Bài 2 Tính. Bài 3 So sánh

Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1dag = ....g                                     1 hg = ....dag

   10g =...dag                                       10 dag =...hg

b) 4 dag = ...g                                      3 kg = ...hg                              2kg 300g = ....g

    8 hg = ...dag                                    7 kg = ....g                               2kg 30 g =....g

Bài 2 Tính

380g + 195g                               452 hg x 3

928 dag - 274 dag                       768 hg : 6

Bài 3 

5dag  ....50g                                      4 tạ 30 kg.....4 tạ 3kg   

8 tấn .....8100 kg                                3 tấn 500 kg.......350 kg

Bài 4 Có 4 gói bánh, mỗi gói cân nặng 150g và 2 gói kẹo, mỗi gói cân nặng 200g. Hỏi có tất cả mấy ki-lô-gam bánh và kẹo?

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) 1dag = 10 g                                     1 hg = 10 dag

   10g =1 dag                                       10 dag =1 hg

b) 4 dag = 40 g                                      3 kg = 30 hg                              2kg 300g = ....g

    8 hg = 80 dag                                    7 kg = 7000g

Bài 2

380g + 195g = 575g                                 452 hg x 3 = 1356 hg

928 dag - 274 dag = 654 dag                      768 hg : 6 = 128 hg

Bài 3

5dag  > 50g                                      4 tạ 30 kg > 4 tạ 3kg   

8 tấn < 8100 kg                                3 tấn 500 kg = 350 kg

Bài 4

4 gói bánh cân nặng là:

150 x 4 = 600 g

2 gói kẹo cân nặng là:

200 x 2 = 400 g

Số ki-lô-gam bánh và kẹo có tất cả là:

                600 + 400 = 1000 g = 1kg

                                                                      Đáp số 1kg

Các bài học nên tham khảo