Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

bài 1 xem hình vẽ trả lời câu hỏi bài 2 Tính chu vi tam giác bài 3 tính chu vi hình chữ nhật bài 4 tính độ dài cạnh góc vuông

Bài 1. Trong hình bên

a) Có mấy góc vuông? Nêu tên đỉnh và cạnh của mỗi góc vuông  đó

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nào? Trung điểm đoạn thẳng ED là điểm nào?

c) Xác định trung điểm đoạn thẳng AE và đoạn thẳng MN (tô đậm các trung điểm đó trên hình vẽ)

Giải

a) Có 7 góc  vuông

Góc đỉnh A, cạnh AM, AE

Góc đỉnh M, cạnh MB, MN

Góc đỉnh M cạnh MA, MN

Góc đỉnh N, cạnh NM, ND

Góc đỉnh E, cạnh EN, EA

Góc đỉnh C cạnh CB, CD

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm M, (vì MA = MB). Trung điểm của đoạn thẳng ED là điểm N, (vì NE = ND)

Trung điểm của đoạn thẳng AE là điểm I (vì IA = IE)

Trung điểm của đoạn thẳng MN là điểm K (vì KM = KN)

Bài 2. Tính chu vi tam giác có độ dài các cạnh là 35cm, 26cm, 40cm

Giải

Chu vi tam giác đã cho  là :

35 + 26 + 40 = 101 (cm)

Bài 3. Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 125m chiều rộng 68m

Giải

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

(125 + 68) x 2 = 386 (m)

Bài 4. Một  hình chữ nhật và một hình  vuông có cùng chu vi. Biết hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 40m. Tính độ dài cạnh hình vuông.

Giải

Chu vi hình chữ nhật là :

(60 + 40) x 2 = 200 (m)

Cạnh hình vuông là :

200 : 4 = 50 (m)