Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Tính nhẩm Bài 2. Đặt tính rồi tính Bài 3. Một cửa hàng có 6450 lít dầu bài 4 điền vào ô trống

Bài 1. Tính nhẩm

a) 3000 + 2000 x 2                (3000 + 2000 ) x 2 =

b) 14000 – 8000 : 2             (14000 – 8000 ) : 2 =

Giải

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

3000 + 2000 x 2  = 7000            

 (3000 + 2000 ) x 2 = 10000

14000 – 8000 : 2   = 10000

 (14000 – 8000 ) : 2 = 3000

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 998 + 5002; 3058 x 6              b) 8000 – 25; 5749 x 4

c) 5821 + 2934 + 125                   d) 10712 : 4

   3524 + 2191 + 4285                        29999 : 5

Giải

Bài 3. Một cửa hàng có 6450 lít dầu, đã bán 1: 3 số lít dầu đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?

Giải

Số lít dầu cửa hàng đã bán là:

6450 : 3 = 2150 (lít)

Số lít dầu cửa hàng còn lại là:

6450 – 2150 = 4300 (lít)

Bài 4. Điền số thích hợp vào ô trống