Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Một người đi xe đạp trong 12 phút được 3km Bài 2. Có 21 kg gạo chia đều vào 7 túi bài 3 điền vào ô trống bài 4 lập bảng

Bài 1. Một người đi xe đạp trong 12 phút được 3km. hỏi nếu cứ đạp xe đều như vậy trong 28 phút thì đi  được bao nhiêu kilomet?

Giải

Số phút đi 1 km là:

12 : 3 = 4 (phút)

Số kilomet đi trong 48 phút là :

28 : 4 =  7 (km)

Bài 2. Có 21 kg gạo chia đều vào 7 túi. Hỏi phải lấy mấy túi đó để được 51 kg gạo ?

Giải

Số kilogam gạo trong mỗi túi là :

21 : 7 = 3 (túi)

Để được 15kg gạo thì số túi phải lấy là :

15 : 3 = 5(túi)

Bài 3

Bài 4. Cho biết

Lớp 3A có 10 học sinh giỏi, 15 học sinh khá, 5 học sinh trung bình

Lớp 3B có 7 học sinh giỏi, 22 học sinh khá, 1 học sinh trung bình

Lớp 3C có 8 học sinh giỏi, 19 học sinh khá, 3 học sinh trung bình

Lớp 3D có 8  học sinh giỏi, 19  học sinh khá, 3 học sinh trung bình

Hãy lập bảng theo mẫu  rồi viết số thích hợp vào ô trống trong bảng ?

Lớp

3A

3B

3C

3D

Tổng

Học sinh

 

 

 

 

 

Giỏi

 

 

 

 

 

Khá

 

 

 

 

 

Trung bình

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 Giải

Lớp

3A

3B

3C

3D

Tổng

Học sinh

 

 

 

 

 

Giỏi

10

7

9

8

34

Khá

15

20

22

19

76

Trung bình

5

2

1

3

11

Tổng

30

29

32

30

121