Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Đặt tính rồi tính Bài 2. Nhà trường mua 105 hộp bánh bài 3 một hình chữ nhật có chiều dài 12m bài 4 tính

Bài 1. Đặt tính rồi tính

a)  10715 x 6                          b) 21542 x 3 

     30755 : 5                              48729 : 6

Giải

Bài 2. Nhà trường mua 105 hộp bánh, mỗi hộp có 4 cái bánh. Số bánh này được đem chia hết cho các bạn, mỗi bạn được 2 cái bánh. Hỏi có bao nhiêu bạn được nhận bánh?

Giải

Số bánh nhà trường đã mua :

4 x 105 = 420 (cái)

Số bạn được nhận bánh là:

420 : 2 = 210 (cái)

Bài 3. Một hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng bằng \(\frac{1}{3}\) chiều dài. Tính diện tích hình  đó.

Giải

Chiều rộng hình chữ nhật là:

12 : 3 = 4(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

12 x 4 = 48 (cm2)

Bài 4. Ngày 8 tháng 3 là ngày chủ nhật. Hỏi những ngày chủ nhật trong tháng đó là những ngày nào?

Giải

Chủ nhật đầu tiên của tháng là ngày 1 tháng 3  (vì 8 – 7 = 1)

Chủ nhật thứ hai là ngày 8 tháng 3  ( vì 7 + 1 = 8)

Chủ nhật thứ ba là ngày 15 tháng 3  ( vì 8  + 7 = 15)

Chủ nhật thứ tư là ngày 22 tháng 3 (vì 15 + 7 = 22)

Chủ nhật cuối cùng của tháng là ngày 29 tháng 3 (vì 22 + 7 = 29)