Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Đặt tính rồi tính bài 2. một kho chứa 63150 l dầu Bài 3. Tính giá trị của biểu thức Bài 4. Tính nhẩm

Bài 1. Đặt tính rồi tính

a) 21718 x 4                      b)  18061 x 5

   12198 x 4                            10670 x 6

Bài 2. Một kho chứa 63150 l dầu. người ta đã lấy dầu ra khỏi kho ba lần, mỗi lần lấy 10715 l dầu. hỏi trong kho còn lại bao nhiêu lít dầu?

Giải

Số dầu đã chuyển ra khỏi kho là:

10715 x 3 = 32 145 (lít)

Số dầu còn lại trong kho là:

63150 – 32145 = 31005 (lít)

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức

10303 x 4 + 27854            26742 + 14031 x 5

21507 x 3 – 18799            81025 – 12071 x 6

Giải

10303 x 4 + 27854  = 41212 + 27854 = 69066

 26742 + 14031 x 5 = 26742 + 70155 = 96897

21507 x 3 – 18799      = 64521 – 18799 = 45722

 81025 – 12071 x 6 = 81025 – 72426 = 8599

Bài 4. Tính nhẩm

Cách làm:

11000  x 3 = ?

Nhẩm 11 nghìn x 3 = 33 nghìn

Vậy 11000  x 3 = 33000

 3000 x 2                       b)   11000 x 2 =

2000 x 3 =                           12000 x 2 =

4000 x 2 =                           13000 x 3 =

5000 x 2 =                           15000 x 2 =

Giải

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

 3000 x 2  = 6000                  b)   11000 x 2 = 22000

2000 x 3 =   6000                        12000 x 2= 24000

4000 x 2 =  8000                         13000 x 3 = 39000

5000 x 2 =  10000                       15000 x 2 = 30000