Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1,2 Tính bài 3 tìm x bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất bài 5 tính số phần môn học Toán và Tiếng Anh

Bài 1: Tính

a) \(\frac{2}{3}+\frac{5}{4}\);        b) \(\frac{3}{5}+\frac{9}{8}\);   c) \(\frac{3}{4}-\frac{2}{7}\) ;    d) \(\frac{11}{5}-\frac{4}{3}\)

Giải

a) \(\frac{2}{3}+\frac{5}{4}= \frac{8}{12}+ \frac{15}{12}= \frac{23}{12}\)

b) \(\frac{3}{5}+\frac{9}{8}= \frac{24}{40}+\frac{45}{40}=\frac{69}{40}\)

c) \(\frac{3}{4}-\frac{2}{7}= \frac{21}{28}-\frac{8}{28}= \frac{13}{28}\)

d) \(\frac{11}{5}-\frac{4}{3}= \frac{33}{15}-\frac{20}{15}=\frac{13}{15}\)

Bài 2: Tính:

a) \(\frac{4}{5}+\frac{17}{25}\);    b) \(\frac{7}{3}-\frac{5}{6}\);      c) \(1+\frac{2}{3}\)   ; d) \(\frac{9}{2}-3\)

Giải

a) \(\frac{4}{5}+\frac{17}{25}= \frac{20}{25}+\frac{17}{25}=\frac{37}{25}\)

b) \(\frac{7}{3}-\frac{5}{6}= \frac{14}{6}-\frac{5}{6}=\frac{9}{6}\)

c) \(1+\frac{2}{3}= \frac{3}{3}+\frac{2}{3}= \frac{5}{3}\)

d) \(\frac{9}{2}-3 = \frac{9}{2}-\frac{6}{2}=\frac{3}{2}\)

Bài 3: Tìm x:

a) \(x+\frac{4}{5} =\frac{3}{2}\)                 b) \(x+\frac{3}{2} =\frac{11}{4}\)

c) \(\frac{25}{3} -x=\frac{5}{6}\)

Giải

a) \(x+\frac{4}{5} =\frac{3}{2}\)                                 b) \(x+\frac{3}{2} =\frac{11}{4}\)   

\(x = \frac{3}{2} -\frac{4}{5} =\frac{7}{10}\)                             \(x=\frac{11}{4}-\frac{3}{2}=\frac{5}{4}\)

 

c) \(\frac{25}{3} -x=\frac{5}{6}\)

    \(x= \frac{25}{3} -\frac{5}{6}= \frac{45}{6}\)

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) \(\frac{12}{17} +\frac{19}{17}+\frac{8}{17}\);             b) \(\frac{2}{5} +\frac{7}{12}+\frac{13}{12}\)

Giải

a) \(\frac{12}{17} +\frac{19}{17}+\frac{8}{17}= \frac{12}{17} +\frac{8}{17}+\frac{19}{17} = \frac{20}{17}+\frac{19}{17}= \frac{39}{17}\)

b) \(\frac{2}{5} +(\frac{7}{12}+\frac{13}{12}) = \frac{2}{5} +\frac{20}{12} = \frac{2}{5} +\frac{5}{3}= \frac{6}{15}+\frac{25}{15}= \frac{31}{15}\)

Bài 5. Trong giờ học tự chọn lớp 4A có \(\frac{2}{5}\) số học sinh học Tiếng Anh và \(\frac{3}{7}\) số học sinh học Tin học. Hỏi số học sinh học Tin học và Tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp?

Giải

Số học sinh học Tiếng Anh và học Tin học là:

\(\frac{2}{5} +\frac{3}{7}=\frac{29}{35}\) (số học sinh cả lớp)