Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1 viết thành phép nhân và ghi kết quả Bài 2 số? bài 3 có hai thùng, mỗi thùng chứa 1025l dầu bài 4 điền số thích hợp

Bài 1. Viết thành phép nhân và ghi kết quả :

4129 + 4129 =

2007 + 2007 + 2007  + 2007 =

1052 + 1052 + 1052 =

Giải

4129 + 4129 = 4129 x 2 = 8258

2007 + 2007 + 2007  + 2007 = 2007 x 4 = 8028

1052 + 1052 + 1052 = 1052 x 3 = 3156

Bài 2. Số ?

Số bị chia

423

Số chia

3

3

4

5

thương

141

2401

1071

 Giải

Số bị chia

423

423

9604

5355

Số chia

3

3

4

5

thương

141

141

2401

1071

 Hướng dẫn : cột thứ nhất : 423 : 3 = 141

Cột thứ hai : 141 x 3 = 423

Cột thứ ba : 2041 x 4 = 9604

Cột thứ tư : 1071 x 5 = 5355

Bài 3. Có hai thùng, mỗi thùng chứa 1025l dầu. người ta đã lấy ra 1350l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu ?

Giải

Số lít dầu chứa trong cả hai thùng là :

1025 x 2 = 2050 (lít)

Số lít dầu còn lại là :

2050 = 1350 = 700 (lít)

Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống :

Số đã cho

113

1015

1107

1009

Thêm 6 đơn vị

119

Gấp 6 lần

678

 Giải

Số đã cho

113

1015

1107

1009

Thêm 6 đơn vị

119

1021

1113

1015

Gấp 6 lần

678

6090

6642

6954