Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

bài 1 bài 2 tính nhẩm bài 3 đặt tính rồi tính bài 4 một cửa hàng bán được 432l dầu

Bài 1. Tính nhẩm

Cách làm:

4000 + 3000 = ?

Nhẩm : 4 nghìn + 3 nghìn = 7 nghìn

Vậy 4000 + 3000 = 7000

5000 + 1000 =

6000 + 2000 =

4000  + 5000 =

8000 + 2000 =

Giải

Nhẩm và ghi kết quả như sau:

5000 + 1000 = 6000

6000 + 2000 = 8000

4000  + 5000 =  9000

8000 + 2000 = 10 000

Bài 2. Tính nhẩm (theo mẫu)

Mẫu: 6000 + 500 = 6500

2000 + 400 =

9000 + 900 =

300 + 4000 =

600 + 5000 =

7000 + 800 =

Giải

2000 + 400 = 2400

9000 + 900 = 9900

300 + 4000 = 4300

600 + 5000 = 5600

7000 + 800 = 7800

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

2541 + 4238

5348 + 936

4827 + 2634

805 + 6475

Giải

2541 + 4238 = 6779

5348 + 936 = 6284

4827 + 2634 = 7461

805 + 6475 = 7280

Bài 4. Một cửa hàng buổi sáng bán được 432l dầu, buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

Giải

Số lít dầu cửa hàng bán được trong buổi chiều là:

432 x 2 = 864 (l)

Số lít dầu cửa hàng bán cả hai buổi được là:

432 + 864 = 1296(l)