Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Tính,Bài 2: Số ?, Bài 3: So sánh, Bài 4: Viết phép tính thích hợp,Bài 5: Hình bên có mấy hình vuông ?

Bài 1: Tính:

8 + 1 =                    7 + 2 =                   6 + 3 =                       5 + 4 =

1 + 8 =                    2 + 7 =                   3 + 6 =                      4 + 5=

9 - 8 =                    9 - 7 =                    9 - 6 =                        9 - 5 =

9 - 1 =                    9 - 2 =                    9 - 3 =                        9 - 4 =

Bài 2: Số ?

5 + .... = 9                       9 - .... = 6                         .....+ 6 = 9

4 + .... = 8                       7 -...... = 5                        .....+ 9 = 9

.....+ 7 = 9                       .....+ 3  = 8                        9 -......= 9

Bài 3: 

5 + 4 ....9                         6.....5 + 3                          9 - 0.....8

9 - 2.....8                         9......5 + 1                         4 + 5.....5 + 4

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Bài 5: Hình bên có mấy hình vuông ?

Bài giải:

Bài 1:

8 + 1 = 9                  7 + 2 = 9                   6 + 3 = 9                       5 + 4 = 9

1 + 8 = 9                  2 + 7 = 9                   3 + 6 = 9                       4 + 5= 9

9 - 8 = 1                  9 - 7 = 2                    9 - 6 = 3                        9 - 5 = 4

9 - 1 = 8                  9 - 2 = 7                    9 - 3 = 6                        9 - 4 = 5

Bài 2: 

5 + 4 = 9                       9 - 3 = 6                         3 + 6 = 9

4 + 4 = 8                       7 - 2  = 5                        0 + 9 = 9

2 + 7 = 9                       5 + 3  = 8                        9 - 0 = 9

Bài 3: 

5 + 4  = 9                         6 < 5 + 3                          9 - 0 > 8

9 - 2 < 8                          9 > 5 + 1                          4 + 5 = 5 + 4

Bài 4: 

Phép tính là: 9 - 6 = 3.

Bài 5: Có 5 hình vuông.