Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Tính,Bài 3: Tính,Bài 4: Lan có sợi dây dài 72cm, Lan cắt đi 30cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ? Bài 5: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Bài 1: Tính nhẩm:

a) 

60 + 20 =                80 - 20 =                    40 + 50 =

70 + 10 =                90 - 10 =                    90 - 40 =

50 + 30 =                70 - 50 =                    90 - 50 =

b)

62 + 3 =                  85 - 1 =                     84 + 1 =

41 + 1 =                  68 - 2 =                     85 - 1 =

28 + 0 =                  29 - 3 =                     85 - 84 =

Bài 2: Tính:

15 + 2 + 1 =                  68 - 1 - 1 =                        77 - 7 - 0 =

34 + 1 + 1 =                  84 - 2 - 2 =                        99 - 1 - 1 =

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

63 + 25                       87 - 14                      31 + 56

94 - 34                        62 - 62                      55 - 33

Bài 4: Lan có sợi dây dài 72cm, Lan cắt đi 30cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài 5: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Bài giải:

Bài 1:

a) 

60 + 20 = 80               80 - 20 = 60                  40 + 50 = 90

70 + 10 = 80               90 - 10 = 80                  90 - 40 = 50

50 + 30 = 80               70 - 50 = 20                  90 - 50 = 40

b)

62 + 3 = 65                  85 - 1 = 84                     84 + 1 = 85

41 + 1 = 42                  68 - 2 = 66                     85 - 1 = 84

28 + 0 = 28                 29 - 3 = 26                      85 - 84 = 1

Bài 2:

15 + 2 + 1 = 18              68 - 1 - 1 = 66               77 - 7 - 0 = 70

34 + 1 + 1 = 36              84 - 2 - 2 = 80               99 - 1 - 1 = 97

Bài 3:

Bài 4:

Sợi dây còn lại dài là:

72 - 30 = 42 (cm)

Đáp số: 42cm.

Bài 5:

a) 1 giờ.

b) 6 giờ.

c) 10 giờ.