Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống,Bài 2: Hai đội trồng rừng được 1375 cây,Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530m,Bài 4: Trung bình cộng của hai số bằng 135,Bài 5: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng số lớn nhất có ba chữ số.

Bài 2: Hai đội trồng rừng được 1375 cây. Độ thứ nhất trồng nhiều hơn đội thứ hai 285 cây. Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiêu cây ?

Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530m, chiều rộng kém chiều dài 47m. Tính diện tích của thửa ruộng.

Bài 4: Trung bình cộng của hai số bằng 135. Biết một trong hai số là 246. Tìm số kia.

Bài 5: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng số lớn nhất có ba chữ số và hiệu của hai số đó bằng số lớn nhất có hai chữ số.

Bài giải:

Bài 2: 

Đội thứ nhất trồng được số cây là:

(1375 + 285) : 2 = 830 (cây)

Đội thứ hai trồng được số cây là:

1375 - 830 = 545 (cây)

Đáp số: đội 1: 830 cây, đội 2: 545 cây.

Bài 3:

Nửa chu vi của thửa ruộng là:

530 : 2 = 265 (m)

Chiều rộng thửa ruộng là:

(265 - 47) : 2 = 109 (m)

Chiều dài thửa ruộng là:

265 - 109 = 156 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

156 x 109 = 17004 (m2)

Đáp số: 17004 m2

Bài 4: Tổng của hai số cần tìm là:

135 x 2 = 270

Số phải tìm là:

270 - 246 = 24

Đáp số: 24.

Bài 5:

Số lớn nhất có ba chữ số là 999. Vậy tổng hai số là 999.

Số bé nhất có hai chữ số là 99. Vậy hiệu hai số là 99

Số bé là: (999 - 99 ) : 2 = 450

Số lớn là: 450 + 99 = 549

Đáp sô: số lớn là 549; số bé là 450.