Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm,Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm,Bài 3: so sánh, Bài 4: Bảng dưới đây cho biết một số dạng hoạt động của bạn Hà,Bài 5: Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất ?

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 giờ = ...phút                                   1 năm  = ....tháng

1 phút = ...giây                                  1 thế kỉ = ...năm

1 giờ = ...giây                                    1 năm không nhuận = ...ngày

                                                       1 năm nhuận = ...ngày

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5 giờ = ...phút                                 3 giờ 15 phút = ....phút

420 giây = ...phút                                 giờ = ...phút

b) 4 phút = ...giây                               3 phút 25 giây = ...giây

2 giờ = ...giây                                      phút = ...giây

c) 5 thế kỉ = ...năm                               thế kỉ  = ...năm

12 thế kỉ = ...năm                                2000 năm = ....thế kỉ

Bài 3: 

5 giờ 20 phút...300 phút                         giờ ...20 phút

495 giây ...8 phút 15 giây                       phút .... phút

Bài 4: Bảng dưới đây cho biết một số dạng hoạt động của bạn Hà trong mỗi buổi sáng hàng ngày:

a) Hà ăn sáng trong bao nhiêu phút ?

b) Buổi sáng Hà ở trường trong bao lâu ?

Bài 5: Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất ?

a) 600 giây ;              b) 20 phút ;               c)  giờ;              d)  giờ

Bài giải:

Bài 1:

1 giờ = 60 phút                                   1 năm  = 12tháng

1 phút = 60 giây                                  1 thế kỉ = 100 năm

1 giờ = 3600giây                                 1 năm không nhuận = 365 ngày

                                                       1 năm nhuận = 366 ngày

Bài 2:

a) 5 giờ = 300 phút                                 3 giờ 15 phút = 195 phút

420 giây = 7 phút                                   giờ = 5 phút

b) 4 phút = 240 giây                               3 phút 25 giây = 205giây

2 giờ = 7200 giây                                    phút =  6 giây

c) 5 thế kỉ = 500 năm                               thế kỉ  = 5 năm

12 thế kỉ = 1200 năm                                2000 năm = 20 thế kỉ

Bài 3: 

5 giờ 20 phút > 300 phút                         giờ = 20 phút

495 giây  = 8 phút 15 giây                       phút <  phút

Bài 4:

a) Hà ăn sáng trong 20 phút

(6 giờ 30 phút - 6 giờ 10 phút = 20 phút )

b) Buổi sáng Hà ở trường trong 4 giờ:

(11 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút = 4 giờ)

Bài 5:

Ta có 600 giây = 10 phút;            giờ = 15 phút

 giờ = 12 phút

Vì 10 phút < 12 phút < 15 phút < 20 phút

Vậy khoảng thời gian 20 phút là dài nhất.