Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Đặt tính rồi tính,Bài 2: Tìm x,Bài 3: Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm,Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất,Bài 5: Trong đợt quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ lụt.

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 6195 + 2785                             b) 5342 - 4185

47836 + 5409                                   29041 - 5987

10592 + 79438                                  80200 - 19194

Bài 2: Tìm x:

a) x + 126 = 480.

b) x - 209 = 435.

Bài 3: Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

a + b = b + ...

(a + b) + c = ...+ (b + c )

a + 0 = ... + a = ...

a - ... = a

...- a  = 0

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 1268 + 99 + 501

745 + 268 + 732

1295 + 105 + 1460

b) 168 + 2080 + 32

87 + 94 + 13 + 6

121 + 85 + 115 + 469.

Bài 5: Trong đợt quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ lụt, Trường Tiểu học Thành Công đã quyên góp được 1475 quyển vở, Trường Tiểu học Thăng Long quyên góp được ít hơn Trường Tiểu học Thành Công 184 quyển vở. Hỏi cả hai trường quyên góp được bao nhiêu quyển vở?

Bài giải:

Bài 1:

a) 

6195 + 2785 = 8980

47836 + 5409 = 23054

10592 + 79438 = 90030

b) 

5342 - 4185 = 1157

29041 - 5987 = 23054

80200 - 19194 = 61006

Bài 2: 

a) x + 126 = 480

             x = 480 - 126

             x = 354

b) x - 209 = 435

            x = 435 + 209

            x = 644

Bài 3:

a + b = b + a

(a + b) + c = a + (b + c )

a + 0 = 0 + a = a

a - 0  = a

a - a  = 0

Bài 4:

a) 1268 + 99 + 501 = 1268 + (99 + 501) = 1268 + 600 = 1868

745 + 268 + 732 = 745 + ( 268 + 732) = 745 + 1000 = 1745

1295 + 105 + 1460 = 1400 + 1460 = 2860

b) 168 + 2080 + 32 = 168 + 32 + 2080 = 200 + 2080 = 2280

87 + 94 + 13 + 6 = (87 + 13) + (94 + 6) = 100 + 100 = 200

121 + 85 + 115 + 469 = (121 + 469) + (85 + 115) = 590 + 200 = 790.

Bài 5:

Trường Tiểu học Thắng Lợi quyên góp được số vở là:

1475 - 184 = 1291 (quyển)

Cả hai trường quyên góp được số vở là:

1475 + 1291 = 2766 (quyển)

Đáp số: 2766 quyển vở.