Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1, 2, 3, 4 viết phân số bài 5. Mỗi đoạn thẳng dưới đây đều được chia thành các phần có độ dài bằng nhau

Bài 1: Đọc các số đo đạc : \(\frac{1}{2}\)kg; \(\frac{5}{8}\) m ;\(\frac{19}{12}\) giờ; \(\frac{6}{100}\)m

Giải

  \(\frac{1}{2}\)kg đọc là: một phần hai ki - lo - gam

\(\frac{5}{8}\) m năm phần tám mét

\(\frac{19}{12}\) giờ mười chín phần mười hai giờ

 \(\frac{6}{100}\)m đọc là: sáu phấn trăm mét

Bài 2. Viết các phân số: Một phấn tư, sáu phần mười; mười tám phần mười lăm; bảy mươi hai phần trăm

Giải

Một phấn tư phân số viết là:\(\frac{1}{4}\)

Sáu phần mười viết là: \(\frac{6}{10}\)

Mười tám phần mười lăm viết là: \(\frac{18}{80}\)

Bảy mươi hai phần trăm viết là: \(\frac{72}{100}\)

Bài 3: Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1

8; 14 ; 32'; 0; 1

Giải

8 = \(\frac{8}{1}\);      14 = \(\frac{14}{1}\); 32 = \(\frac{32}{1}\) ; 0 = \(\frac{0}{1}\)  ; 1= \(\frac{1}{1}\)

Bài 4: Viết một phân số:

a) Bé hơn 1

b) Bằng 1

c) Lớn hơn 1

Giải

Có thể chọn các phân số sau:

a) \(\frac{3}{5}\)

b) \(\frac{4}{4}\)

c) \(\frac{7}{3}\)

Bài 5. Mỗi đoạn thẳng dưới đây đều được chia thành các phần có độ dài bằng nhau. Viết vào chỗ chấm theo mẫu

Giải

Học sinh có thể ghi vào chỗ châm như sau:

CP = \(\frac{3}{4}\) CD                       b) OM = \(\frac{2}{5}\)MN

PD = \(\frac{1}{4}\) CD                             ON = \(\frac{3}{5}\) MN