Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

bài 1 viết số thích hợp bài 2 tính diện tích khu đất Bài 3 so sánh diện tích Bài 4. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km bài 5 dựa vào biểu đồ trả lời câu hỏi

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

530dm2 = …cm2        84600cm2 = …..dm2     10km2 = … m2

13dm2 29cm2  = cm2   300dm2 = … 900000m2 = ….km2

Giải

530dm2 =  53000cm2          84600cm2 =  846dm2     10km2 =  10000000m2

13dm2 29cm2  = 1329cm2   300dm2 =   3m2              900000m2 =  9km2

Bài 2. Tính diện tích khu đất hình chữ nhật, biết:

Chiều dài 5km, chiều rộng 4km

Chiều dài 8000m, chiều rộng 2km

Giải

Diện tích khu đất là: 5 x 4 = 20 (km2)

Ta có 8000m = 8km

Diện tích khu đất là 8 x 2 = 16 (km2)

Bài 3:

Cho biết diện tích của ba thành phố là:

Hà Nội : 921

Đà Nẵng : 1255

TP.Hồ Chí Minh

a) So sánh diện tích của: Hà Nội và Đã Nẵng; Đã Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

b) Thành phố nào có diện tích lớn nhất? thành phố nào có diện tích bé nhất?

Giải

Diện tích của Hà Nội bé hơn diện tích Đà Nẵng

Diện tích của Đà Nẵng bé hơn diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn diện tích của Hà Nội

Thành  phố Hồ Chí Minh có diện tích lớn nhất, Thành phố Hà Nội có diện tích bé nhất

Bài 4. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằng 1: 3 chiều dài. Tính diện tích khu đất đó.

Giải

Chiều rộng của khu đất là: 3 : 3 = 1 (km)

Diện tích khu đất là: 3 x 1 = 3(km2)

Bài 5. Cho biết mật độ dân số chỉ số dân trung bình sinh sống trên diện tích 1km2. Biểu đồ dưới đây nói về mật độ dân số của ba thành phố lớn (theo số liệu 1999)

Dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Thành phố nào có mật độ dân số lớn nhất ?

b) Mật độ dân số ở thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng mấy lần mật độ dân số ở Hải Phòng?

Giải

a) Hà Nội là thành phố có mật độ dân số lớn nhất

b) Mật độ dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng 2 lần mật độ dân số ở Hải Phòng