Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm bài 2, 3, 4 viết số bài 5 khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Bài 1. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

27469…27470                               70000 + 30000 …99000

85100…85099                               80000 + 10000..99000

30000…29000+ 1000                    90000 + 9000..99000

Giải

27469 < 27470                               70000 + 30000  > 99000

85100 > 85099                               80000 + 10000 < 99000

30000 = 29000+ 1000                    90000 + 9000 = 99000

Bài 2. Tìm số lớn nhất trong các số sau:

a) 41590; 41800; 42360; 41785

b) 27898; 27989; 27899; 27998

Giải

a) Số lớn nhất trong các số đã cho là: 42360

b) Số lớn nhất trong các số đã cho là: 27998

Bài 3. Viết các số 69725; 70100; 59825; 67925 theo thứ tự từ bé đến lớn

Giải

Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

59825; 67925; 69725; 70100

Bài 4. Viết các số 64900; 46900; 96400; 94600 theo thứ tự từ lớn đến bé

Giải

Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

96400; 94600; 64900; 46900

Bài 5. Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng

Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A.2935; 3914; 2945          B. 6840; 8640; 4860

C.8763; 8843; 8853           D.3689; 3699; 3690

Giải

Khoanh vào chữ C : C .8763; 8843; 8853