Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1,2, 3, 4 tính Bài 5: Một cửa hàng có 50kg. Buổi sáng đã bán 10kg đường

Bài 1: Tính

a) \(\frac{2}{3}+\frac{4}{5}\)               b) \(\frac{5}{12}+\frac{1}{6}\)            c) \(\frac{3}{4}+\frac{5}{6}\)

Giải

a) \(\frac{2}{3}+\frac{4}{5}=\frac{10}{15}+\frac{12}{15}=\frac{22}{15}\)

b) \(\frac{5}{12}+\frac{1}{6} = \frac{5}{12}+\frac{2}{12}= \frac{7}{12}\)

c) \(\frac{3}{4}+\frac{5}{6}= \frac{9}{12}+\frac{10}{12}=\frac{19}{12}\)

Bài 2. Tính

a) \(\frac{23}{5}-\frac{11}{3}\);              b) \(\frac{3}{7}-\frac{1}{14}\)        c) \(\frac{5}{6}-\frac{3}{4}\)

Giải

a) \(\frac{23}{5}-\frac{11}{3}= \frac{69}{15}-\frac{55}{15}=\frac{14}{15}\)

b) \(\frac{3}{7}-\frac{1}{14}= \frac{6}{14}-\frac{1}{14}=\frac{5}{14}\)

c) \(\frac{5}{6}-\frac{3}{4}=\frac{10}{12}-\frac{9}{12}=\frac{1}{12}\)

Bài 3: Tính

a) \(\frac{3}{4}\) x \(\frac{5}{6}\)            b) \(\frac{4}{5}\) x 13  c) 15 x \(\frac{4}{5}\)

Giải

a) \(\frac{3}{4}\) x \(\frac{5}{6}\)   = \(\frac{3X5}{4X6}=\frac{5}{8}\);       b) \(\frac{4}{5}\) x 13 = \(\frac{4X13}{5}=\frac{52}{5}\)

c) 15 x \(\frac{4}{5}\) = \(\frac{15X4}{5}=12\)

Bài 4: Tính

a) \(\frac{8}{5}:\frac{1}{3}\)          b) \(\frac{3}{7}:2\) ;              c) \(2:\frac{2}{4}\)

Giải

a) \(\frac{8}{5}:\frac{1}{3}= \frac{8}{5} X \frac{3}{1}=\frac{24}{5}\)

b) \(\frac{3}{7}:2= \frac{3}{7X2}=\frac{3}{14}\)

c) \(2:\frac{2}{4}= \frac{2X4}{2}=4\)

Bài 5: Một cửa hàng có 50kg. Buổi sáng đã bán 10kg đường, buổi chiều bán \(\frac{3}{8}\) số đường còn lại. Hỏi cả ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu kilogam đường?

Giải

Số đường còn lại sau khi bán buổi sáng là:

50 - 10 = 40 (kg)

Số kilogam đường bán buổi chiều là:

40 x \(\frac{3}{8}\) = 15 (kg)

Cả ngày bán được số kilogam đường là:

10 + 15 = 25 (kg)