Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 1; Bài 2. Đây là tờ lịch tháng 4.

Bài 1. Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 1:

Tháng 1 có 31 ngày

Bài giải

- Hàng thứ nhất điền số 4 vào ô trống cuối cùng.

- Hàng thứ hai điền vào các ô trống lần lượt là: 6, 9, 10.

- Hàng thứ ba điền vào các ô trống lần lượt là: 12, 13, 15, 18.

- Hàng thứ tư điền vào các ô trống lần lượt là: 19, 21, 24, 25.

- Hàng thứ năm điền vào các ô trống lần lượt là: 27, 28, 30.

Bài 2. Đây là tờ lịch tháng 4:

Tháng 4 có 30 ngày:

Xem tờ lịch rồi cho biết"

- Các ngày thứ sáu trong tháng 4 là các ngày nào?

- Thứ ba tuần này là ngày 20 tháng 4. Thứ ba tuần trước là ngày nào? Thứ ba tuần sau là ngày nào?

- Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ mấy?

Bài giải

- Thứ sáu trong tháng 4 là các ngày 2, ngày 9, ngày 16, ngày 23, ngày 30.

- Thứ ba tuần trước là ngày 13 tháng 4. Thứ ba tuần sau là ngày 27 tháng 4.

- Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ sáu.