Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Vẽ các đoạn thẳng như hình dưới đây; Bài 2. Nêu tên ba điểm thẳng hàng ( dùng thước thẳng để kiểm tra ).

Bài 1. Vẽ các đoạn thẳng như hình dưới đây. Dùng thước thẳng và bút kéo dài các đoạn thẳng về hai phía để được đường thẳng, rồi ghi tên các đường thẳng đó:

Bài giải

Bài 2. Nêu tên ba điểm thẳng hàng ( dùng thước thẳng để kiểm tra ):

Bài giải

a) Ba điểm O, M, N thẳng hàng.

   Ba điểm O, P, Q thẳng hàng.

b) Ba điểm B, O, D thẳng hàng

    Ba điểm A, O, C thẳng hàng.