Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Tính: 45 - 9; 75 - 6;... Bài 2. Tìm x.

Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Tìm x:

a) x + 9 = 27;                  b) 7 + x = 35;                    c) x + 8 = 46

Bài giải

a) x + 9 = 27;                      b) 7 + x = 35;                       

    x       = 27 - 9                             x = 35 - 7                      

    x       = 18                                  x = 28                            

c) x + 8 = 46

   x        = 46 - 8

   x        = 38