Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1.Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong câu trúc ARN và AND. 2. ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen -»ARN.

1.Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong câu trúc ARN và AND.

2. ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen -»ARN.

-  ARN được tổng hợp dựa trên nguyên tắc bổ sung và khuôn mẫu, do đó trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn ADN quy định trình tự các nuclêôtit trên mạch ARN.