Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Đọc các số đo diện tích. Bài 2. Viết các số đo diện tích

Bài 1. Đọc các số đo diện tích :

105dam2,         32 600dam2,         492hm2,           180350hm2.

Giải

Một trăm linh năm đề-ca-mét vuông.

Ba mươi hai nghìn sáu trăm đề-ca-mét vuông.

Bốn trăm chín mươi hai héc-tô-mét vuông.

Một trăm tám mươi nghìn ba trăm năm mươi héc-tô-mét vuông.

Bài 2. Viết các số đo diện tích :

a)            Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông.

b)            Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông.

c)            Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông.

d)            Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông.

Giải

a) 271dam2      b) 18594dam2

c) 603hm2        d) 34 620hm2.