Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1: Hãy kế các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó. Câu 2: Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ.

Câu 1: Hãy kế các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó.

Hướng dẫn trả lời:

ở động vật có 2 hình thức sinh sản chính. Đó là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
- Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái kết hợp với nhau (mà do sự phân đôi cơ thể hoặc mọc chồi).
- Sinh sản hữu tính (có Ưu thế hơn sinh sản vô tính). Trong sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng), trứng thụ tinh phát triển thành phôi. Có 2 hình thức: thụ tinh ngoài và thụ tinh trong.

Câu 2: Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ.

Hướng dẫn trả lời:

Các bài học nên tham khảo