Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu),Bài 2: Tính.

Bài 1: Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu):

 

a) 3 x 5 = 15

b) 4 x 3 = 12

c) 2 x 5 = 10

Bài 2: Tính:

a)                                                b)

 3 x 4 =                                       4 x 5 =                   

12 : 3 =                                     20 : 4 =

12 : 4 =                                     20 : 5 =

Bài giải:

Bài 1:

a) 3 x 5 = 15                   b) 4 x 3 = 12                       c) 2 x 5 = 10

15 : 5 = 3                         12 : 3 = 4                              10 : 5 = 2

15 : 3 = 5                         12 : 4 = 3                              10 : 2 = 5

Bài 2: 

a)                                                b)

 3 x 4 = 12                                      4 x 5 =  20                 

12 : 3 = 4                                      20 : 4 = 5

12 : 4 = 3                                      20 : 5 = 4