Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu). Bài 2. Đặt tính rồi tính (theo mẫu). Bài 3. Một sợi dây dài 8dm, cắt đi một đoạn dài 3dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy đề-xi-mét?

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Giải

Bài 2. Đặt tính rồi tính (theo mẫu), biết:

a) Số bị trừ là 79, số trừ là 25

b) Số bị trừ là 38, số trừ là 12

c) Số bị trừ là 67, số trừ là 33

d) Số bị trừ là 55, số trừ là 22.

Giải

Bài 3. Một sợi dây dài 8dm, cắt đi một đoạn dài 3dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy đề-xi-mét?

Giải

Đoạn dây còn lại dài  

8 - 3 = 5 dm

Đáp số 5dm