Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi. Bài 2. Tính. Bài 3. Không dùng thuớc đo, hãy ước lượng độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm

Bài 1. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi:

a) Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

- Độ dài đoạn thẳng AB  ........... 1dm.

- Độ dài đoạn thẳng CD ............ 1dm.

b) Điền ngắn hon hoặc dài hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

- Đoạn thẳng AB ............. đoạn thẳng CD.

- Đoạn thẳng CD ............ đoạn thẳng AB.

Giải

- Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn 1dm.

- Độ dài đoạn thẳng CD bé hơn 1dm.

- Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD.

- Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

Bài 2. Tính :

a) 8dm + 2dm = 

10dm - 9dm = 

b) 3dm + 2dm =

9dm + 10dm =

16dm - 2dm =

35dm - 3dm =

Giải

a) 8dm + 2dm = 10dm

10dm - 9dm = 1dm

b) 3dm + 2dm = 5dm

9dm + 10dm = 19dm

16dm - 2dm = 14dm

35dm - 3dm = 32dm

Bài 3. Không dùng thuớc đo, hãy ước lượng độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải