Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Tính; Bài 2. Số?; Bài 3. Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 27 tuổi.

Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Số?

Bài giải

Bài 3. Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 27 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Số tuổi của mẹ năm nay là

65 - 27 = 38 ( tuổi )

Đáp số: 38 tuổi.