Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Tính nhẩm. Bài 2: Mỗi can có 8 lít dầu. Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít dầu?

Bài 1. Tính nhẩm

8 x 3 =                   8 x 2 =             8 x 4 =                8 x 1 =

8 x 5 =                  8 x 6 =              8 x 7 =                0 x 8 =

8 x 8 =                  8 x 10 =            8 x 9 =                8 x 0 =

Giải:

8 x 3 =  24            8 x 2 =  16          8 x 4 =   32           8 x 1 = 8

8 x 5 =  40            8 x 6 =  48          8 x 7 =  56            0 x 8 = 0

8 x 8 =   64           8 x 10 = 80         8 x 9 =  72             8 x 0 = 0

 Bài 2. Mỗi can có 8 lít dầu. Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít dầu?

Giải:

Số lít dầu có trong 6 can là:

8 x 6 = 48 (l)

Đáp số: 48 lít

Bài 3. Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống:

8

16

   

40

     

72

 

Bài giải:

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80