Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Viết theo mẫu, Bài 2: Giải bài toán theo mẫu

Bài 1. Viết (theo mẫu):

Số đã cho

12

48

36

24

Giảm 4 lần

12 : 4 = 3

 

 

 

Giảm 6 lần

12 : 6 = 2

 

 

 

Giải:

Số đã cho

12

48

36

24

Giảm 4 lần

12 : 4 = 3

48 : 4 = 12

36 : 4 = 9

24 : 4 = 6

Giảm 6 lần

12 : 6 = 2

48 : 6 = 8

36 : 6 = 6

24 : 6 = 4

 Bài 2. Giải bài toán (theo bài giải mẫu)

a) Mẹ có 40 quả bưởi, sau khi đem bán thì số bưởi giảm đi 4 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi?

Giải:

Số quả bưởi mẹ còn lại là:

40 : 4 = 10 (quả)

Đáp số: 10 quả

b) Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm 5 lần. Hỏi công việc đó làm bằng máy hết mấy giờ ?

Giải:

Thời gian làm công việc đó bằng máy là:

30 : 5 = 6 (giờ)

Đáp số: 6 giờ

Bài 3.  Đoạn thẳng AB dài 8 cm

Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB  giảm đi 4 lần

Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 cm

Giải:

Trước hết tính độ dài đoạn thẳng CD:

8 : 4 = 2 (cm)

Sau đó dùng thước thẳng có vạch xăng – ti – mét để vẽ đoạn thẳng CD có độ dài 2 cm

Tính độ dài đoạn thẳng MN:

8 – 4 = 4 (cm)

Vẽ đoạn thẳng MN dài 4 cm.