Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Kiến thức cần nhớ bài 1 năm nay em 6 tuổi bài 2 con hái được 7 quả cam bài 3 điền vào ô trống

Bài 1. Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?

Giải:

Năm nay tuổi của chị là:

6 x 2 = 12 (tuổi)

Bài 2. Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?

Giải:

Số quả cam mẹ hái được là:

7 x 5 = 35 ( quả cam)

Bài 3.

Số đã cho 3 6 4 7 5 0
Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị 8          
Gấp 5 lần số đã cho 15          

Giải:

Số đã cho 3 6 4 7 5 0
Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị 8  11 12   10
Gấp 5 lần số đã cho 15 30  20   35 25   0