Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Ý nghĩa của tế bào gai trong đời sống của thuỷ tức.Bài 2. Thuỷ tức thải chất bã ra khỏi cơ thể bằng con đường nào ?Bài 3. Phân biệt thành phần tế bào ớ lớp ngoài và lớp trong thành cơ thể thuỷ tức và chức năng từng loại tế bào này.

Bài 1. Ý nghĩa của tế bào gai trong đời sống của thuỷ tức.

Hướng dẫn trả lời:

Tế bào gai có vai trò tự vệ, tấn công và bắt mồi. khi bị kích thích, sợi gai có chất độc phóng vào con mồi. Đây cũng là đặc điếm chung cua tất cả cấc đại diện khác ở ruột khoang.

Bài 2. Thuỷ tức thải chất bã ra khỏi cơ thể bằng con đường nào ?

Hướng dẫn trả lời:

Cơ thể thủy tức chi có một lỗ duy nhất thông với bên ngoài. Cho nên thủy tức lây thức ăn và thải chất cặn bã đều qua một 15 đó (gọi là lỗ miệng). Đây cũng là đặc điếm chung cho kiểu cấu tạo ruột túi ở ngành Ruột khoang.

Bài 3. Phân biệt thành phần tế bào ớ lớp ngoài và lớp trong thành cơ thể thuỷ tức và chức năng từng loại tế bào này.

Hướng dẫn trả lời:

Các bài học nên tham khảo